Dla rodzica

Aby uczeń mógł się logować do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

Pliki do pobrania /pdf, img/
    Regulamin Rady Rodziców
    E-dziennik - instrukcja logowania
    Plan lekcji 2018/2019
    Podręczniki

Wzory dokumentów

Pliki do pobrania /docx/
    Zwolnienie ucznia z zajęć - wzór
    Zwolnienie ucznia z WF-u - wzór
    Usprawiedliwienie - wzór