Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Wybrane terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych .

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnymi Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 rod 11 do 16 lipca 2019 r
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych. 3 czerwca 2019 r
do godz. 12:00
16 lipca 2019 r.
do godz. 12:00
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty. od 21 do 25 czerwca 2019 r nie dotyczy
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w /art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe/od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 rod 11 do 30 lipca 2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.28 czerwca 2019 r
godz. 12:00
31 lipca 2019 r.
godz. 12:00
6.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 3 - uzupełnienie wniosku);
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.
do 9 lipca 2019 rdo 20 sierpnia 2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.10 lipca 2019 r
godz. 12:00
22 sierpnia 2019 r.
godz. 12:00
8.Poinformowanie Małopolskiego Kuratorium Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 11 lipca 2019 r23 sierpnia 2019 r
Pliki na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty
    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.