Logo dla Liceum – Zapraszamy na konkurs

Zapraszamy młodzież i dorosłych, uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków Liceum do udziału w konkursie na opracowanie nowego symbolu graficznego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nowego logo, nawiązującego bezpośrednio do naszej szkoły, jej patrona i miasta Grybowa. Konkurs trwa od 29 kwietnia 2019 r. do 9 czerwca 2019 r. Zachęcamy gorąco wszystkich do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać wyjazd na jesienną wycieczkę do Lwowa.

Regulamin konkursu na logo liceum

REGULAMIN
konkursu na logo
Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na zaprojektowanie logo szkoły jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych i promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych
Konkurs trwa od 29.04.2019 r. do 09.06.2019 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
– wzbudzać pozytywne emocje,
– składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Nie jest wymagane , aby był to znak nawiązujący bezpośrednio do jubileuszu 100-lecia szkoły, raczej do: patrona szkoły Artura Grottgera, miasta Grybowa i samego liceum.
6. Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-adres mailowy, numer telefonu
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace należy składać do dnia 09.06.2019 r. do sekretariatu lub biblioteki szkolnej
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej
3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda: wycieczka do Lwowa (jesienią 2019)
3. Planowana data ogłoszenia wyników po 10.06.2019 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie i fan page’u szkoły.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zaproszenie na konkurs plastyczno-literacki o Arturze Grottgerze

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie zaprasza do udziału w Jubileuszowym Konkursie Plastyczno – Literackim pod hasłem
„Artur Grottger – artysta i patriota” organizowanym na okoliczność Jubileuszu Szkoły 1919 – 2019

Regulamin Konkurs Grottgerowski – Plik Word

Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu:
Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

II. Adresaci konkursu:
– Szkoły Podstawowe (kategoria wiekowa: juniorzy)
– Szkoły Ponadgimnazjalne oraz dorośli (kategoria wiekowa: seniorzy)

III. Cele konkursu:
1. Promocja twórczości Artura Grottgera wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Pobudzanie kreatywności i zachęcanie do nowatorskiego podejścia do dzieł Artura Grottgera.
3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności literackich
i artystycznych.
4. Upowszechnianie inicjatyw twórczych.
5. Promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

IV. Przedmiot oceny konkursowej:
a. Konkurs plastyczny:
1. Oceniane będą prace plastyczne związane z osobą Artura Grottgera.
2. Forma pracy plastycznej:
– projekt plakatu, kartki, znaczka pocztowego zainspirowany życiem i twórczością Artura Grottger
– reprodukcja jednego z dzieł artysty
– twórcze przetworzenie wybranej pracy Artura Grottgera
– format A3 lub większy
– mile widziane prace przygotowane do ekspozycji
3. Każdą pracę należy zaopatrzyć czytelnie wypełnioną kartą informacyjną (załącznik nr 1)
4. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– walory artystyczne
5. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
6. Adres nadsyłania/doręczenia pracy z kartą zgłoszenia:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny „Artur Grottger – artysta i patriota”
7. Na pytania dotyczące części plastycznej konkursu odpowiada mgr Urszula Dębska, tel. 516-470-337

b. Konkurs literacki
1. Oceniane będą prace pisemne w dowolnej formie (opowiadanie, list, pamiętnik, esej, wiersz, itd.) zainspirowane wybranymi dziełami Artura Grottgera lub jego życiem. Przykładowe problemy:
– Artur Grottger malarzem powstańczej i antywojennej epopei
– „Wojna” Artura Grottgera – cyklem o sprawach ogólnoludzkich i ponadczasowych.
2. Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace pisemne. Długość tekstu nie może przekraczać 4 stron A4 (czcionka Times New Roman nr 12; interlinia 1,5). W przypadku wierszy – do trzech utworów.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Prace należy przesyłać w formie wydruku lub w wersji elektronicznej.
4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 2).
5. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– refleksyjne ujęcie tematu
– walory kompozycyjne i językowe
6. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
7. Adres nadsyłania pracy z kartą zgłoszenia:
W wersji papierowej:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs literacki „Artur Grottger – artysta i patriota”
W wersji elektronicznej:
udebska62@gmail.com
Na pytania dotyczące części literackiej konkursu odpowiada mgr Patrycja Zagórska, tel. 889-974-036

V. Struktura konkursu:
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Oceny konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

VI. Terminarz:
1. Przyjmowanie prac konkursowych do 30.06.2019r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu 03.09.2019 r. na stronie www.logrybow.pl
3. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników.

VII. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureatom zostaną ponadto wręczone nagrody rzeczowe.

VIII. Uwagi końcowe:
1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz uroczystości ich wręczenia drogą elektroniczną.
2. Przyjazd na uroczystość wręczenia nagród odbywa się na koszt własny.
3. Organizatorzy nie odsyłają prac.
4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i Organizatorzy mogą nimi dysponować.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty honorarium dla autorów.
6. Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem.
7. Uczestnik, przysyłając pracę na konkurs, oświadcza tym samym, że jest jej autorem
i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.
8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA PLASTYCZNA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………
1. Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………
2. Klasa / wiek autora: ………………………………………………………………………
3. E – mail autora: ………………………………………………………………………….
4. Nauczyciel / opiekun prowadzący: ………………………………………………………
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: ………………………….
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: ………………………………….
Telefon: …………………… e-mail: ……………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA LITERACKA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….
1. Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………..
2. Klasa/ wiek autora: ……………………………………………………………………..
3. E – mail autora: …………………………………………………………………………
4. Nauczyciel/ opiekun prowadzący: ……………………………………………………..
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: …………………………
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: …………………………………
Telefon: …………………… e-mail: …………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę

Nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.
Poprzez przeprowadzony konkurs pragnęliśmy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody.

1 miejsce ex aequo – KLASA 1B i 2D

Komisję konkursowa stanowili nauczyciele nie będący wychowawcami.

Wszystkim, którzy wykonali tak piękne pisanki serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach

Organizatorzy: Urszula Dębska, Patrycja Zagórska

Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Chłopców

16 kwietnia na hali sportowej grybowskiego liceum odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców.
Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn z klas: 1b, 1c, 2b, 2c, 2ad i 3b. Po zaciętej rywalizacji do finału dotarło 4 drużyny.
Ostatecznie uplasowały się one następująco:

1 m. – 3b
3 m. – 2ad
3 m. – 2b
4 m. – 2c

Drużyny zwycięskie otrzymały medale ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

mgr Dorota Brattig

https://www.facebook.com/LO.Grybow/

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły

10 kwietnia 2019 roku na hali sportowej grybowskiego liceum odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach wzięły udział reprezentacje klas, a warunkiem było stworzenie grup mieszanych.

Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn, z których 3 dostały się do ścisłego finału.
Puchar Dyrektora Liceum zdobyła reprezentacja klasy 3C,
II miejsce – 2B
II miejsce – 3B.
Uczniowie otrzymali medale oraz puchar ufundowany przez Pana Dyrektora.

Dziękujemy wszystkim za udział, z pewnością rywalizacja była zacięta, a zabawa przednia. Zawody, miejmy nadzieję, wejdą na stałe w program wydarzeń sportowych naszej szkoły.

Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom!

Galeria zdjęć na fb

„Artur Grottger – romantyk pędzla” – audycja Polskiego Radia poświęcona Arturowi Grottgerowi, naszemu Patronowi.

Zapraszamy do wysłuchania ciekawego wywiadu z prawnukiem siostry Artura Grottgera o postaci naszego Patrona. Polecamy!

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1556335,Artur-Grottger-romantyk-pedzla