Koszykarskie srebro dla "Grottgera" 6.02.2018- Galeria