Click to listen highlighted text!

Polityka prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie, ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: +48 18 445 03 24, bądź wysyłając maila na adres: logrybow@op.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl,
  tel.: +48 18 41 41 820.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań publicznych, które wynikają z przepisów prawa m.in. takich jak: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umów, jakie mogą być zawierane w ramach zadań wykonywanych przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie oraz w celu wystawienia dokumentów finansowo księgowych. Państwa dane będą przetwarzane w ramach kontaktu z nami oraz w innych celach o ile wyrazicie Państwo na to zgodę np.: na otrzymywanie informacji, newsletteru, w związku z przesłanym zapytaniem emailem lub w formularzu kontaktowym, bądź na korzystanie z treści zamieszczonych w serwisie internetowym.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje identyfikujące osoby: PESEL, NIP, imię nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe. Ponadto mogą być gromadzone dane z dokumentów tożsamości, informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane dotyczące zobowiązań źródła zobowiązań, kwoty, waluty, numery i stan rachunków, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia. W szczególnych przypadkach wymienionych w prawie, które należą do rzadkości, mogą być przetwarzane informacje przekazane przez inne podmioty np. o stanie zdrowia, nałożonych sankcjach i karach, obowiązujących zakazach.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub możemy powierzyć ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa danych osobowych upoważnione są podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa np. dostęp do danych przysługuje Powiatowi Nowosądeckiemu jako organowi prowadzącemu szkołę, jak również uprawnionemu podmiotowi leczniczemu realizującemu świadczenia opieki zdrowotnej, którą są objęci uczniowie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Występują sytuacje, w których Państwa dane osobowe przetwarzają w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. zlecenie biuru turystycznemu organizacji wycieczki szkolnej, zapewnieniu funkcjonowania dzienników elektronicznych. W takich przypadkach zawarte są stosowne umowy powierzenia, które gwarantują ochronę zgodnie z postanowieniami RODO.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach w będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

  W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania.

 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak i w statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie dane są zbierane na podstawie dobrowolnej zgody.
 10. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Skip to content Click to listen highlighted text!