Click to listen highlighted text!

Historia szkoły

Data Wydarzenie
1918 Zbiorowe lekcje z zakresu I klasy gimnazjum prowadzone dla dziewcząt przez emerytowanego profesora gimnazjum lwowskiego — Franciszka Bizonia w sali Rady Powiatu.
1919 We wrześniu uroczystym nabożeństwem otwarto szkołę średnią o programie gimnazjum realnego. 8. września 1919 powstało Towarzystwo Wspierające Utrzymanie Gimnazjum Realnego w Grybowie. Na jego czele stanął sędzia Alfred Korzeniowski. Towarzystwo powołało prof. Franciszka Bizonia na kierownika placówki.
25. listopada 1919 Rozpoczęto naukę wg programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
24. kwietnia 1920 Premier II RP Wincenty Witos podczas pobytu w Grybowie obiecuje Towarzystwu Wspierającemu Gimnazjum pomoc w upaństwowieniu szkoły oraz wsparcie finansowe.
czerwiec 1920 Ministerstwo nadaje szkole prawa publiczne.
czerwiec 1921 Zmiana nazwy szkoły na: Miejskie Gimnazjum Humanistyczne w Grybowie.
1922-1923 Rada Miejska oddaje część swojego budynku na potrzeby szkoły; dalsze starania o upaństwowienie placówki przez nowego dyrektora Eugeniusza Szlapaka.
1925-1926 Wyposażenie gabinetów przedmiotowych i księgozbioru biblioteki.
1926-1927 Pierwszy egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Tarnowie; świadectwa dojrzałości otrzymało 9. uczniów.
1927-1928 Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje wizytator Piotr Passowicz. Zmiana nazwy na: Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Gimnazjum Humanistycznego w Grybowie.
1929 Nadbudowa II piętra budynku dawnego Ratusza, a obecnie były już budynek szkoły znajdujący się pod adresem Rynek 4. Pojemność gmachu obliczono na 150 uczniów. Front budynku w postaci niezmienionej dotrwał do dzisiaj.
1932-1933 Dyrektorem szkoły zostaje Wojciech Pietras.
1935 Obowiązki dyrektora przejmuje Jan Pałka — nauczyciel historii, pracujący w szkole od 1925 roku. Będzie dyrektorem aż do 1972 roku, tj. przez 37 lat i przez 47 lat nauczycielem!
1939-1945 Przerwa w nauce i pracy szkoły z powodu wojny i okupacji. W tym okresie, od listopada 1939 roku rozpoczyna się tajne nauczanie w domach prywatnych, prowadzone m.in. przez nauczycieli Gimnazjum: Jana i Stanisławę Pałków, Anielę Boratyńską, Aurelię Czerską. Młodzież zdaje egzaminy przed tajnymi komisjami egzaminacyjnymi.
1945 Po ofensywie styczniowej odremontowano, staraniem Miejskiego Komitetu Odbudowy, uszkodzony w czasie działań wojennych budynek szkoły. Remont kosztował 80.000 ówczesnych złotych.
1948-1949 Zmiana struktury organizacyjnej i nazwy szkoły; 1 kwietnia 1949 roku upaństwowiono szkołę, która otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.
1953 Kolejna zmiana nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.
lata 60-te ubiegłego wieku Starania o budowę nowego budynku szkoły zakończone niepowodzeniem z przyczyn finansowych i prawdopodobnie ideologicznych (działka pod zabudowę położona była blisko kościoła — na miejscu obecnego przedszkola miejskiego).
W Liceum rośnie liczba uczniów, odczuwa się ciasnotę i brak podstawowych wygód.
1971 Wojewódzka Rada Narodowa aktem z 24 kwietnia 1970 roku nadaje Liceum imię Artura Grottgera. Uroczystości oficjalne odbyły się 14. listopada 1971 roku w kinie „Biała”, gdzie przekazano też szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1972 Odchodzi na emeryturę, po 47 latach pracy i 37 latach kierowania szkołą — Dyrektor Jan Pałka. Nowym dyrektorem zostaje nauczyciel fizyki — mgr Franciszek Mitoraj.
1977 Opracowano dokumentację kapitalnego remontu budynku szkoły.
1980 Zmiana dyrektora: funkcję obejmuje nauczycielka historii, geografii i łaciny — mgr Teresa Krzeszowska.
1983 Początek remontu budynku liceum; aż do 1990 roku nauka będzie się odbywać w dwu budynkach zastępczych przy ulicy Grunwaldzkiej, w bardzo trudnych warunkach.
1990-1991 Dyrektorem szkoły zostaje wybrany przez grono nauczyciel historii — mgr Stanisław Obrzut.
1. września 1990 Uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły i wyremontowanego budynku przez księdza Prałata i Dziekana grybowskiego — Józefa Dudka.
Przywrócenie religii do szkoły oraz początek nauczania nowego przedmiotu — Podstaw informatyki w uruchomionej pracowni komputerowej.
14. października 1990 Z okazji Dnia Nauczyciela Kółko Dziennikarskie wznawia wydawanie gazety uczniowskiej „Głos z Kąta”, wydawanej z przerwami od 1946 roku. Jest to najstarsze pisemko szkolne w regionie.
11. listopada 1990 W budynku Liceum powstała sala Patrona — Artura Grottgera. Fotokopie cyklu „Wojna” przekazał szkole Burmistrz Grybowa — mgr Grzegorz Radzik (absolwent LO).
1992 Staraniem absolwentów i nauczycieli reaktywowano Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
1993-1994 Odchodzi na emeryturę Dyrektor Stanisław Obrzut. W wyniku konkursu kuratoryjnego, dyrekcję Liceum obejmuje pracownik naukowy UJ  — adiunkt Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego — dr Kazimierz Solarz.
1994-1995 Wprowadzenie do programów języka angielskiego.
1996 11. listopada uroczyście poświęcono i otwarto powiększone  — dzięki darowiźnie części działki przez Gminną Spółdzielnię  — wyremontowane boisko szkolne. Uroczystość celebrował ksiądz Prałat Józef Dudek.
1998-1999 Remont budynku liceum w związku z przygotowaniami do 80-lecia Liceum (front szkoły, dach, podwórko).
1998 Przeprowadzenie rekrutacji na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie połączonej z egzaminem dojrzałości; zdali wszyscy kandydaci.
Podobne egzaminy wprowadzono w późniejszych latach także na Politechnikę Śląską i do Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
25. września 1999 Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 80-lecia Gimnazjum i Liceum grybowskiego. Na Zjazd przybyło ponad 500 Absolwentów.
Program Zjazdu obejmował:

 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną celebrowaną przez byłego ucznia szkoły Ks. Biskupa Józefa Gucwę oraz kilkudziesięciu księży — absolwentów liceum,
 • część oficjalną w kinie „Biała” z udziałem władz oświatowych, samorządowych i duchownych,
 • spotkania towarzyskie w szkole z imprezami towarzyszącymi,
 • Bal Absolwenta w Ośrodku Szkoleniowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie (wzięło udział ponad 200 osób).
  Na okoliczność Zjazdu Towarzystwo Wspierania Liceum wydało Księgę Jubileuszową w nakładzie 500 egzemplarzy.
luty 2001 Szkoła jest w pełni przygotowana do przeprowadzenia Nowej Matury — ocenianej zewnętrznie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Nowa Matura zostaje odsunięta w czasie do roku 2005.
2002-2005 Generalne remonty i modernizacje budynku:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa nowej, w pełni zautomatyzowanej kotłowni,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • malowanie pomieszczeń szkoły,
 • doposażenie sprzętowe sal lekcyjnych.
2002-2003 Do szkoły przyjęto pierwszych absolwentów gimnazjów. Będą się uczyć w nowym 3-letnim liceum ogólnokształcącym i zdawać Nową Maturę.
2003 W ramach programu ministerialnego Liceum otrzymuje kompletnie wyposażoną, nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną. Rozpoczyna próby czterogłosowy chór mieszany a cappella złożony z uczniów liceum pod dyrekcją Mirosława Ogorzałka. W ciągu kilku lat działalności zdobywa szereg ważnych nagród i wyróżnień na konkursach i przeglądach na terenie Małopolski.
2003-2004 W Liceum uczy się ponad 400. uczniów w piętnastu oddziałach. Jest ciasno…
2004-2005 Zapoczątkowano współpracę międzynarodową w ramach programu Socrates-Comenius z Liceum w Civray (zachodnio-środkowa Francja).
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 3-letniego Liceum, kończący naukę Nowa Maturą.
2007 Liceum otrzymuje w ramach programu ministerialnego multimedialną pracownię języków obcych oraz drugą pracownię komputerową.
2008 Założenie w szkole monitoringu.
lato 2008 Kurs języka niemieckiego chłopców z Liceum w Salzburgu na zaproszenie Księży Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ilość klas wzrasta do 16, a uczniów — do ponad 470. Na potrzeby dydaktyczne adaptowano wszystkie dawne „zaplecza”  sal lekcyjnych w skrzydłach bocznych budynku licealnego.
Powraca problem lokalowy szkoły i budowy sali sportowej lub nowego budynku Liceum.
Coroczne wyniki zewnętrznych egzaminów maturalnych plasują szkołę na czołowych miejscach w regionie oraz w Małopolsce.
2008-2009 Przygotowania do Jubileuszu 90-lecia Liceum, przewidzianego na 26. września 2009 roku.
W planie: odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Artura Grottgera, Msza Św. w kościele parafialnym, uroczystości w kinie „Biała”, spotkanie w szkole i Bal Absolwenta.
2016 Przejście na emeryturę, po 23 latach pracy jako Dyrektora szkoły, dr Kazimierza Solarza. Nowym dyrektorem szkoły zostaje dr Tomasz Walicki.
4. września 2018 Otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Kościuszki, w obecności Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
28. września 2019 Uroczyste obchody 100-lecia Liceum w Grybowie. Rozpoczęły się mszą św. pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Ryszarda Soroty przy koncelebrze księży-absolwentów. W hali sportowej odbyły się główne uroczystości, które patronatem objęli Prezydent RP Andrzej Duda i jego żona: Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Z tej okazji wydano monografię szkoły napisaną przez tutejszego nauczyciela historii dr. Waldemara Pasiuta i jego żonę Bogusławę. Radna województwa Marta Mordarska przekazała szkole — w imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego SWM Rafała Bochenka —  Medal Polonia Minor.www.malopolska.pl

Dyrektorzy szkoły

 • 1919 – 1921 — prof. Franciszek Bizoń
 • 1921/1922 — prof. Karol Kautsky
 • 192219/1923 – 1926/1927 — prof. Eugeniusz Szlapak
 • 1927/1928 – 1931/1932 — wizytator Piotr Passowicz
 • 1932/1933 – 1934/1935 — płk dr Wojciech Pietras
 • 1935/1936 – 1971/1972 — nauczyciel Jan Pałka
 • 1972/1973 – 1979/1980 — mgr Franciszek Mitoraj
 • 1980/1981 – 1989/1990 — mgr Teresa Krzeszowska
 • 1990/1991 – 1992/1993 — mgr Stanisław Obrzut
 • 1993/1994 – 2015/2016 — dr Kazimierz Solarz
 • 2016/2017 – nadal — dr Tomasz Walicki
Skip to content Click to listen highlighted text!