Click to listen highlighted text!

Nowe terminy rekrutacyjne do szkoły na rok 2020/2021

Znane są nowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych na rok 2020/2021.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie do Liceum, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

TERMIN SKŁADANIA ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU
Od 15 czerwca 2020 (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godziny 15:00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do Liceum. Uczniowie logują się na platformie internetowej malopolska.edu.com.pl, na której wybierają odpowiednią szkołę oraz profil na który chcą uczęszczać. Po wypełnieniu, należy na końcu wydrukować potwierdzenie złożenia wniosku, a następnie przesłać go e-mailem na adres szkoły (logrybow@op.pl) lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego ósmoklasiści, uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Po otrzymaniu przez ósmoklasistę zaświadczenia o wyniku egzaminu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (wyniki egzaminów „ósmoklasisty” podane zostaną do 31.07.2020), uczeń do 4 sierpnia 2020 do godziny 15:00 uzupełnienia wniosek o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).
TERMIN UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić:

  • do 10 lipca 2020 (piątek) – o świadectwo ukończenia szkoły
  • do 4 sierpnia 2020 (wtorek) – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

TERMIN OGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
12 sierpnia 2020 r.zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum.

TERMIN OGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH
19 sierpnia 2020 r.
zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. w szkole, w Liceum należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone wcześniej w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego świadectwa, zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły telefonicznie ( 18 4450324) lub e-mailem (logrybow@op.pl) w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas świadectwo oraz zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. świadectwa oraz zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

BEZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.

UWAGA!
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Skip to content Click to listen highlighted text!