Click to listen highlighted text!

Projekt HUMINE- „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” cd.

Projekt HUMINE Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” cd .

Doświadczenie jest podstawą najnowszych koncepcji kształcenia. Właśnie dlatego uczniowie naszej szkoły często uczą się przez działanie. Nauczyciele kładą duży nacisk na metody aktywizujące, starają się stwarzać warunki do twórczych działań i kreatywności. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują  nowoczesne środki dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne do usprawnienia procesu kształcenia.

Pragniemy podzielić się konkretnymi pomysłami które wykorzystujemy w edukacji szkolnej:

Podczas omawiania pewnych zagadnień nauczyciele korzystają z filmów wprowadzających uczniów w temat lekcji lub dane zagadnienia. Np. Jan Kochanowski – film edukacyjny, film „Fortest Gamp” z tekstem w języku angielskim i bez lektora, Prowadzący zajęcia korzystają z multimedialnych podręczników, z których odtwarzane są wzorcowe odczytania przez lektorów wybranych tekstów literackich znajdujących się w nich.

Na języku polskim wyświetlane są też adaptacje utworów z epok, które później są omawiane. Prowadzone są gry edukacyjne – Kahoot (quziy syntezujące epoki średniowiecza i renesansu).

Nauczyciele korzystają też z materiałów przygotowanych przez wydawnictwa, czy też z wydawniczych propozycji multimedialnych. W trakcje lekcji uczniowie uczą się pracować w grupie, rozwiązywać problemy.

Na wybranych zajęciach np. z postaw przedsiębiorczości uczniowie przedstawiają scenki rodzajowe w celu lepszego zrozumienia pewnych pojęć, rywalizują poprzez gry edukacyjne – działalność firmy itp.

Praktycznie na wszystkich lekcjach nauczyciele udostępniają utworzone przez siebie elektroniczne środki dydaktyczne stosując przy tym programy takie jak Canva, Platforma Prezi, Classrooom, czasem też wykorzystywane są ćwiczenia przygotowane na platformie Genially. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem elektronicznych źródeł wiedzy np. Khan Academy, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Mapa Karier itp. Nauczyciele ciągle rozwijają swój zakres umiejętności wykorzystania nowych możliwości technologicznych, biorąc udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” i dzielą się swoją wiedzą między sobą.

Na zajęciach uczniowie mogą wypowiadać się anonimowo na tematy związane z danym zagadnieniem, gdy nauczyciel korzysta z aplikacji Padlet lub Mentimeter. Niejednokrotnie zarówno uczniowie, ich rodzice czy też nauczyciele wypełniali także anonimowo ankiety tworzone za pomocą formularzy w aplikacji Google.

Wiedza uczniów podlega ocenianiu i testowaniu z wykorzystaniem między innymi aplikacji Quizie lub generatorów sprawdzianów udostępnianych przez wydawnictwa, a także za pomocą formularzy w aplikacji Google.

Uczniowie mogą także uczestniczyć on-line jako kibice w meczach swoich kolegów i koleżanek posługując się możliwościami współczesnej technologii informacyjnej. 

Na zajęciach bardzo często wykorzystywane są tablice multimedialne w szerokim tego zakresie. Uczniowie mają tez okazję rozwijać swoje zainteresowania z grafiki 3D oraz łączyć wiedze informatyczną z innymi przedmiotami korzystając z nowego sprzętu jaki otrzymaliśmy w ramach projektu HUMINE – pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Efekty naszej pracy z uczniami pokazują, że warto podejmować takie działania.

 A oto kilka zdjęć i krótki film z zajęć.

Skip to content Click to listen highlighted text!