Historia szkoły

Historia szkoły

Daty Wydarzenia
1918 - zbiorowe lekcje z zakresu I klasy gimnazjum prowadzone dla dziewcząt przez emerytowanego profesora gimnazjum lwowskiego - Franciszka Bizonia w sali Rady Powiatu
1919 - we wrześniu uroczystym nabożeństwem otwarto szkołę średnią o programie gimnazjum realnego. 8 września 1919 powstało Towarzystwo Wspierające Utrzymanie Gimnazjum Realnego w Grybowie. Na jego czele stanął sędzia Alfred Korzeniowski. Towarzystwo powołało prof. Franciszka Bizonia na kierownika placówki
25. XI. 1919 - rozpoczęto naukę wg programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
1920/1921 - Ministerstwo nadaje szkole prawa publiczne.
24. IV. 1921 - premier Wincenty Witos podczas pobytu w Grybowie obiecuje Towarzystwu Wspierającemu Gimnazjum pomoc w upaństwowieniu szkoły oraz wsparcie finansowe.
VI. 1921 - zmiana nazwy szkoły na: Miejskie Gimnazjum Humanistyczne w Grybowie.
1922/1923 - Rada Miejska oddaje część swojego budynku na potrzeby szkoły; dalsze starania o upaństwowienie placówki przez nowego dyrektora Eugeniusza Szlapaka
1925/1926 - wyposażenie gabinetów przedmiotowych i księgozbioru biblioteki.
1926/1927 - pierwszy egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Tarnowie; świadectwa dojrzałości otrzymało 9 uczniów.
1927/1928 - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje wizytator Piotr Passowicz. Zmiana nazwy na: Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Gimnazjum Humanistycznego w Grybowie
1929 - nadbudowa II piętra budynku dawnego Ratusza, a obecnie były już budynek szkoły znajdujący się pod adresem Rynek 4. Pojemność gmachu obliczono na 150 uczniów. Front budynku w postaci niezmienionej dotrwał do dzisiaj.
1932/1933 - dyrektorem szkoły zostaje Wojciech Pietras
1935 - obowiązki dyrektora przejmuje Jan Pałka - nauczyciel historii, pracujący w szkole od 1925 roku. Będzie dyrektorem aż do 1972 roku, tj. przez 37 lat i przez 47 lat nauczycielem!
1939/1945 - Przerwa w nauce i pracy szkoły z powodu wojny i okupacji. W tym okresie, od listopada 1939 roku rozpoczyna się tajne nauczanie w domach prywatnych, prowadzone m.in. przez nauczycieli Gimnazjum: Jana i Stanisławę Pałków, Anielę Boratyńską, Aurelię Czerską. Młodzież zdaje egzaminy przed tajnymi komisjami egzaminacyjnymi.
1945 - po ofensywie styczniowej odremontowano, staraniem Miejskiego Komitetu Odbudowy, uszkodzony w czasie działań wojennych budynek szkoły. Remont kosztował 80000 ówczesnych złotych.
1948/1949 - zmiana struktury organizacyjnej i nazwy szkoły; 1 kwietnia 1949 roku upaństwowiono szkołę, która otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.
1953 - kolejna zmiana nazwy szkoły na: Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.
lata 60-te - starania o budowę nowego budynku szkoły zakończone niepowodzeniem z przyczyn finansowych i prawdopodobnie ideologicznych /działka pod zabudowę położona była blisko kościoła - na miejscu obecnego przedszkola miejskiego/.
W Liceum rośnie liczba uczniów, odczuwa się ciasnotę i brak podstawowych wygód.
1971 - Wojewódzka Rada Narodowa aktem z 24 kwietnia 1970 roku nadała Liceum imię Artura Grottgera. Uroczystości oficjalne odbyły się 14 listopada 1971 roku w kinie "Biała", gdzie przekazano też szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1972 - odchodzi na emeryturę, po 47 latach pracy i 37 latach kierowania szkołą - Dyrektor Jan Pałka. Nowym dyrektorem zostaje nauczyciel fizyki - mgr Franciszek Mitoraj.
1977 - opracowano dokumentację kapitalnego remontu budynku szkoły.
1980 - zmiana dyrektora: funkcję obejmuje nauczycielka historii, geografii i łaciny - mgr Teresa Krzeszowska.
1983 - początek remontu budynku liceum; aż do 1990 roku nauka będzie się odbywać w dwu budynkach zastępczych przy ulicy Grunwaldzkiej, w bardzo trudnych warunkach.
1990/1991 - dyrektorem szkoły zostaje wybrany przez grono nauczyciel historii - mgr Stanisław Obrzut
1. IX. 1990 - uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły i wyremontowanego budynku przez księdza Prałata i Dziekana grybowskiego - Józefa Dudka.
Przywrócenie religii do szkoły oraz początek nauczania nowego przedmiotu - Podstaw informatyki - uruchomionej pracowni komputerowej.
14 października 1990 - z okazji Dnia Nauczyciela Kółko Dziennikarskie wznawia wydawanie gazety uczniowskiej "Głos z Kąta", wydawanej z przerwami od 1946 roku. Jest to najstarsze pisemko szkolne w regionie.
11 listopada - w budynku Liceum powstała sala Patrona - Artura Grottgera. Fotokopie cyklu "Wojna" przekazał szkole Burmistrz Grybowa - mgr Grzegorz Radzik /absolwent LO/.
1992 - staraniem absolwentów i nauczycieli reaktywowano Towarzystwo Wspierania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.
1993/94 - odchodzi na emeryturę Dyrektor Stanisław Obrzut. W wyniku konkursu kuratoryjnego, dyrekcję Liceum obejmuje pracownik naukowy UJ - adiunkt Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego - dr Kazimierz Solarz.
1994/95 - wprowadzenie do programów języka angielskiego
1996 - 11 listopada uroczyście poświęcono i otwarto powiększone dzięki darowiźnie części działki przez Gminną Spółdzielnię i wyremontowano boisko szkolne. Uroczystość celebrował ksiądz Prałata Józef Dudek.
1998/1999 - remontu budynku liceum w związku z przygotowaniami do 80-lecia Liceum /front szkoły, dach, podwórko/.
1998 - przeprowadzenie rekrutacji na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie połączonej z egzaminem dojrzałości; zdali wszyscy kandydaci.
Podobne egzaminy wprowadzono w późniejszych latach także na Politechnikę Śląską i do Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
1999 - 25 września - Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 80-lecia Gimnazjum i Liceum grybowskiego. Na Zjazd przybyło ponad 500 Absolwentów.
Program Zjazdu obejmował:
 • uroczystą Mszę Św. dziękczynną celebrowaną przez byłego ucznia szkoły Ks. Biskupa Józefa Gucwę oraz kilkudziesięciu księży - absolwentów liceum,
 • część oficjalną w kinie "Biała" z udziałem władz oświatowych, samorządowych i duchownych,
 • spotkania towarzyskie w szkole z imprezami towarzyszącymi,
 • Bal Absolwenta w Ośrodku Szkoleniowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie /wzięło udział ponad 200 osób/.
  Na okoliczność Zjazdu Towarzystwo Wspierania Liceum wydało Księgę Jubileuszową w nakładzie 500 egzemplarzy.
2001/02 - szkoła w pełni przygotowana do przeprowadzenia Nowej Matury - ocenianej zewnętrznie. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Nowa Matura zostaje odsunięta w czasie do roku 2005.
2002/03 - do szkoły przyjęto pierwszych absolwentów gimnazjów. Będą się uczyć w nowym 3-letnim liceum ogólnokształcącym i zdawać Nową Maturę.
2003 - w ramach programu ministerialnego Liceum otrzymuje kompletnie wyposażoną, nowoczesną pracownię komputerową i multimedialną.
2003 - rozpoczyna próby czterogłosowy chór mieszany a cappella złożony z uczniów liceum pod dyrekcją Mirosława Ogorzałka. W ciągu kilku lat działalności zdobywa szereg ważnych nagród i wyróżnień na konkursach i przeglądach na terenie Małopolski.
2003/04 - w Liceum uczy się ponad 400 uczniów w piętnastu oddziałach. Jest ciasno...
2004/05 - zapoczątkowano współprace międzynarodową w ramach programu Socrates-Comenius z Liceum w Civray /zachodnio-środkowa Francja/.
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci 3-letniego Liceum, kończący naukę Nowa Maturą.
2002/05- generalne remonty i modernizacje budynku:
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa nowej w pełni zautomatyzowanej kotłowni,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • malowanie pomieszczeń szkoły,
 • doposażenie sprzętowe sal lekcyjnych
.
2007 - Liceum otrzymuje w ramach programu ministralnego multimedialną pracownię języków obcych oraz drugą pracownię komputerową.
2008/w lecie/ - kurs języka niemieckiego chłopców z Liceum w Salzburgu na zaproszenie Księży Misjonarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ilość klas wzrasta do 16, a uczniów do ponad 470. Na potrzeby dydaktyczne adaptowano wszystkie dawne "zaplecza" sal lekcyjnych w skrzydłach bocznych budynku licealnego.
Powraca problem lokalowy szkoły i budowy sali sportowej lub nowego budynku Liceum.
Coroczne wyniki zewnętrznych egzaminów maturalnych plasują szkołę na czołowych miejscach w regionie, a nawet w Małopolsce.
2008 - założenie w szkole monitoringu.
2008/09 - przygotowania do Jubileuszu 90-lecia Liceum, przewidzianego na 26 września 2009 roku.
W planie: odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Artura Grottgera, Msza Św. w kościele parafialnym, uroczystości w kinie "Biała, spotkanie w szkole i Bal Absolwenta.
2016 - przejście na emeryturę, po 23 latach pracy jako Dyrektora szkoły, dr Kazimierza Solarza.
2016 - dr Tomasz Walicki - nowy dyrektor szkoły
2018 - otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Kościuszki w obecności Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej