Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły

Z przyjemnością pragniemy ogłosić wynik konkursu: „Stwórz logo dla liceum”. Laureatką głównej nagrody została Marcelina Marszał z I a, która wygrała główną nagrodę: wycieczkę do Lwowa. Jury konkursu doceniło ręcznie wykonaną pracę, która nawiązuje bezpośrednio do patrona naszej szkoły, jest spójna i przejrzysta pod względem artystycznym. Gratulujemy Marcelinie.

Logo dla Liceum – Zapraszamy na konkurs

Zapraszamy młodzież i dorosłych, uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków Liceum do udziału w konkursie na opracowanie nowego symbolu graficznego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nowego logo, nawiązującego bezpośrednio do naszej szkoły, jej patrona i miasta Grybowa. Konkurs trwa od 29 kwietnia 2019 r. do 9 czerwca 2019 r. Zachęcamy gorąco wszystkich do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać wyjazd na jesienną wycieczkę do Lwowa.

Regulamin konkursu na logo liceum

REGULAMIN
konkursu na logo
Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na zaprojektowanie logo szkoły jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych i promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych
Konkurs trwa od 29.04.2019 r. do 09.06.2019 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
– wzbudzać pozytywne emocje,
– składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Nie jest wymagane , aby był to znak nawiązujący bezpośrednio do jubileuszu 100-lecia szkoły, raczej do: patrona szkoły Artura Grottgera, miasta Grybowa i samego liceum.
6. Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-adres mailowy, numer telefonu
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace należy składać do dnia 09.06.2019 r. do sekretariatu lub biblioteki szkolnej
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej
3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda: wycieczka do Lwowa (jesienią 2019)
3. Planowana data ogłoszenia wyników po 10.06.2019 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie i fan page’u szkoły.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zaproszenie na konkurs plastyczno-literacki o Arturze Grottgerze

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie zaprasza do udziału w Jubileuszowym Konkursie Plastyczno – Literackim pod hasłem
„Artur Grottger – artysta i patriota” organizowanym na okoliczność Jubileuszu Szkoły 1919 – 2019

Regulamin Konkurs Grottgerowski – Plik Word

Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu:
Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

II. Adresaci konkursu:
– Szkoły Podstawowe (kategoria wiekowa: juniorzy)
– Szkoły Ponadgimnazjalne oraz dorośli (kategoria wiekowa: seniorzy)

III. Cele konkursu:
1. Promocja twórczości Artura Grottgera wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Pobudzanie kreatywności i zachęcanie do nowatorskiego podejścia do dzieł Artura Grottgera.
3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności literackich
i artystycznych.
4. Upowszechnianie inicjatyw twórczych.
5. Promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

IV. Przedmiot oceny konkursowej:
a. Konkurs plastyczny:
1. Oceniane będą prace plastyczne związane z osobą Artura Grottgera.
2. Forma pracy plastycznej:
– projekt plakatu, kartki, znaczka pocztowego zainspirowany życiem i twórczością Artura Grottger
– reprodukcja jednego z dzieł artysty
– twórcze przetworzenie wybranej pracy Artura Grottgera
– format A3 lub większy
– mile widziane prace przygotowane do ekspozycji
3. Każdą pracę należy zaopatrzyć czytelnie wypełnioną kartą informacyjną (załącznik nr 1)
4. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– walory artystyczne
5. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
6. Adres nadsyłania/doręczenia pracy z kartą zgłoszenia:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny „Artur Grottger – artysta i patriota”
7. Na pytania dotyczące części plastycznej konkursu odpowiada mgr Urszula Dębska, tel. 516-470-337

b. Konkurs literacki
1. Oceniane będą prace pisemne w dowolnej formie (opowiadanie, list, pamiętnik, esej, wiersz, itd.) zainspirowane wybranymi dziełami Artura Grottgera lub jego życiem. Przykładowe problemy:
– Artur Grottger malarzem powstańczej i antywojennej epopei
– „Wojna” Artura Grottgera – cyklem o sprawach ogólnoludzkich i ponadczasowych.
2. Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace pisemne. Długość tekstu nie może przekraczać 4 stron A4 (czcionka Times New Roman nr 12; interlinia 1,5). W przypadku wierszy – do trzech utworów.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Prace należy przesyłać w formie wydruku lub w wersji elektronicznej.
4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 2).
5. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– refleksyjne ujęcie tematu
– walory kompozycyjne i językowe
6. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
7. Adres nadsyłania pracy z kartą zgłoszenia:
W wersji papierowej:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs literacki „Artur Grottger – artysta i patriota”
W wersji elektronicznej:
udebska62@gmail.com
Na pytania dotyczące części literackiej konkursu odpowiada mgr Patrycja Zagórska, tel. 889-974-036

V. Struktura konkursu:
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Oceny konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

VI. Terminarz:
1. Przyjmowanie prac konkursowych do 30.06.2019r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu 03.09.2019 r. na stronie www.logrybow.pl
3. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników.

VII. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureatom zostaną ponadto wręczone nagrody rzeczowe.

VIII. Uwagi końcowe:
1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz uroczystości ich wręczenia drogą elektroniczną.
2. Przyjazd na uroczystość wręczenia nagród odbywa się na koszt własny.
3. Organizatorzy nie odsyłają prac.
4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i Organizatorzy mogą nimi dysponować.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty honorarium dla autorów.
6. Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem.
7. Uczestnik, przysyłając pracę na konkurs, oświadcza tym samym, że jest jej autorem
i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.
8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA PLASTYCZNA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………
1. Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………
2. Klasa / wiek autora: ………………………………………………………………………
3. E – mail autora: ………………………………………………………………………….
4. Nauczyciel / opiekun prowadzący: ………………………………………………………
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: ………………………….
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: ………………………………….
Telefon: …………………… e-mail: ……………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA LITERACKA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….
1. Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………..
2. Klasa/ wiek autora: ……………………………………………………………………..
3. E – mail autora: …………………………………………………………………………
4. Nauczyciel/ opiekun prowadzący: ……………………………………………………..
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: …………………………
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: …………………………………
Telefon: …………………… e-mail: …………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę

Nieodłącznym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.
Poprzez przeprowadzony konkurs pragnęliśmy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego uczniów naszej szkoły.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody.

1 miejsce ex aequo – KLASA 1B i 2D

Komisję konkursowa stanowili nauczyciele nie będący wychowawcami.

Wszystkim, którzy wykonali tak piękne pisanki serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach

Organizatorzy: Urszula Dębska, Patrycja Zagórska

Uczniowie Liceum w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej w Tarnowie

2 lutego 2019 r. odbył się etap diecezjalny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Pod opieką Prefekta LO ks. Tomasza Rokosza wzięli w nim udział Marta Gołyźniak i Szymon Krok. Na podstawie wyników testu pytań otwartych i zamkniętych wyłoniono zwycięzców. Marta uplasowała się wysoko, aczkolwiek podium zdobyć się nie udało. Jesteśmy jednak pewni, że w głowie pozostanie poukładane!

Stroimy się na święta – rozstrzygnięcie konkursu stroików.

19 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na stroik świąteczny. W tegorocznym konkursie udział wzięły klasy: IA, IB, IC, IIC, IID, IIIA, IIIC. Jury stanęło przed ciężkim wyborem, gdyż wszystkie prace były piękne oraz pomysłowo wykonane. Mimo to, komisja konkursowa w składzie: dr Tomasz Walicki, mgr Patrycja Zagórska i mgr Urszula Dębska, przyznała:

I miejsce – kl. I A
II miejsce – kl. II D
III miejsce – kl. 1 B

Wszystkim, którzy wykonali stroiki serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Laureatom (uczniom z klasy IA) gratulujemy! A w nagrodę otrzymują jeden dzień bez pytania .

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski, mgr Patrycja Zagórska, mgr Wioletta Przepiórka.

Galeria na FB

Konkurs stroików świątecznych

Od wielu lat w naszym liceum organizowany jest międzyklasowy konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w godne przeżywanie Adwentu, zaprezentowanie talentów i pomysłów, a także integracja i rozwijanie współpracy klasowej. Pięknie i starannie przystrojony stół może przyczynić się do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Własnoręcznie wykonane stroiki wraz z życzeniami świątecznymi zostaną wręczone osobom i instytucjom współpracującym z naszą szkołą.

Prosimy przedstawicieli klas o przynoszenie stroików do biblioteki – organizatorki, mgr Wioletta Przepiórka, mgr Patrycja Zagórska

Wyróżnienie Weroniki w Konkursie o Żołnierzach Wyklętych

25 maja 2018r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych zorganizowanego przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Liceum grybowskie miało powód, aby na niej się stawić, bowiem jego uczennica Weronika Lichoń (na zdjęciu 4. uczennica od lewej) zdobyła wyróżnienie. Osiągnięcie to niemałe, jako że na konkurs nadesłano 1765 prac z całego świata, w tym z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Grecji, Irlandii, Białorusi, Bułgarii.

Zadaniem uczestnika w kategorii szkół ponadgimnazjalnych było stworzenie plakatu lub serii znaczków pocztowych z wizerunkiem żołnierzy wyklętych. Praca Weroniki przedstawiająca wizerunki Zdzisława Badochy, Józefa Kurasia, Stanisława Ludzi i Józefa Franczaka doskonale wpisała się w podane wymogi. Piękne prace wykonała także Karolina Gruca z klasy 2 a. Gratulujemy dziewczętom i ich opiekunce mgr Elżbiecie Orłowicz-Kmak.

Konkurs objęty został Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej Anna Zalewska – Minister MEN, Jarosław Szarek – Prezes IPN, Jacek Pawłowicz – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Jan Andrzejewski – Kustosz Bazyliki Św. Trójcy w Kobyłce.

„Konkurs dotyka trudnej tematyki żołnierzy wyklętych. Formacji zapomnianej, ludzi, którzy przez lata byli wymazywani z książek do historii. Nie wolno nam było mówić o ich czynach, bohaterstwie, poświęconym zdrowiu i życiu. Jednak do konkursu zgłosiła się młodzież z całego świata, Polacy i przedstawiciele naszej Polonii rozrzuceni na wszystkich kontynentach” – mówił Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON. Wiceminister podkreślił, że data gali nie jest przypadkowa. – „Dziś mija 70. rocznica śmierci pułkownika Witolda Pileckiego. Bohatera, który powinien być wzorem dla wszystkich młodych Polaków”.

„Dla mnie udział w takim konkursie to wielka przygoda. Odkrywam wielkich Polaków, takich jak na przykład Witold Pilecki. Mam zaszczyt mówić moim rówieśnikom w Ameryce, że ja też jestem Polką, że Polska jest także moją ojczyzną – mówiła Zuzanna Łapa, laureatka z Chicago.

Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący Komitetu Pamięci, podkreślał, że ważnymi dla niego adresatami konkursu są osoby osadzone w aresztach śledczych. – Otrzymałem listy od takich ludzi. Podziękowali mi za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie. Bo w ten sposób mogą wyrazić swoją polskość i swój patriotyzm. Jeśli czują podobnie jak my, jak młode pokolenie, są równie wartościowymi członkami naszego społeczeństwa – mówił Bogdan Grzenkowicz.

źródło: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25519?t=Gala-konkursu-o-zolnierzach-wykletych

Galeria zdjęć

Basia zdobywa II miejsce w Konkursie Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym


30 maja 2018 roku odbył się finał czternastej edycji Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski. Uczennica liceum Barbara Sawicka zdobyła w nim II miejsce. Opiekunem grupy młodzieży był pan Wiesław Radzik.
Przebieg konkursu był interesujący. Do etapu finałowego zakwalifikowali się uczniowie z 11 szkół małopolskich. Zmagania rozpoczęły się zajęciami „Za Naszą Wolność i Waszą – odkryj historię WP” w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Pan Mirosław Brach przeprowadził wykład i oprowadził uczestników po ekspozycji muzeum. Zajęcia przybliżyły działalność polskiej armii w pierwszej połowie XX wieku. Stanowiły połączenie aktywnego zwiedzania, warsztatów i gry terenowej. W jej trakcie uczestnicy pracując w grupach wcielili się w żołnierzy wywiadu, a ich zadaniem było m.in. wypełnienie tajnego raportu i odnalezienie ukrytego szyfru.
Następnie, grupa wraz z koordynatorem konkursu, Panią Katarzyną Sadowską udała się do siedziby Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie rozpoczął się właściwy finał konkursu w formie sprawdzenia wiedzy. http://pck.malopolska.pl/final-konkursu-im-prof-pankowicza/

Galeria zdjęć

Sukcesy uczennic klas humanistycznych w „Piórze Splotu”

Już po raz siedemnasty odbył się Małopolski Konkurs Literacki dla Młodzieży „Pióro Splotu”. 23 maja na uroczystej gali w sądeckim ratuszu poznaliśmy najlepszych młodych poetów i prozatorów. Wśród nich znalazły się uczennice naszej szkoły. Wielką radość sprawiła nam Ania Gębarowska z II a, k tórej przyznano I nagrodę w kategorii seniorzy, za opowiadanie pt. „Memorabilia”. Jury deceniło pracę Ani za: „umiejętne zestawienie tragedii katyńskiej z dzisiejszą jej percepcją i próbę zastosowania języka poetyckiego w prozie”. Wyróżnione zostały również za poezję w prozie: Sara Kmak z II a i Julia Smoła z I a. Opiekę nad dziewczętami sprawowały panie Małgorzata Kowal i Anna Wojtas.
Warto podkreślić, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży z Małopolski (w tym roku nadesłano 155 prac). Młodzi ludzie mają ni tylko lekkie pióra, ale czują też potrzebę tworzenia literatury. W „Piórze Splotu” liczy się dbałość o warsztat i formę wypowiedzi. Ważna jest także odwaga w pisaniu o rzeczywistości i to, że się ma coś do przekazania. Tym właśnie wyróżniły się prace Ani, Sary i Julii. Gratulujemy!

Galeria zdjęć