Click to listen highlighted text!

Logo dla Liceum – Zapraszamy na konkurs

Zapraszamy młodzież i dorosłych, uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków Liceum do udziału w konkursie na opracowanie nowego symbolu graficznego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nowego logo, nawiązującego bezpośrednio do naszej szkoły, jej patrona i miasta Grybowa. Konkurs trwa od 29 kwietnia 2019 r. do 9 czerwca 2019 r. Zachęcamy gorąco wszystkich do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać wyjazd na jesienną wycieczkę do Lwowa.

Regulamin konkursu na logo liceum

REGULAMIN konkursu na logo Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na zaprojektowanie logo szkoły jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych i promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych
Konkurs trwa od 29.04.2019 r. do 09.06.2019 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
– wzbudzać pozytywne emocje,
– składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. Nie jest wymagane , aby był to znak nawiązujący bezpośrednio do jubileuszu 100-lecia szkoły, raczej do: patrona szkoły Artura Grottgera, miasta Grybowa i samego liceum.
6. Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-adres mailowy, numer telefonu
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
1. Prace należy składać do dnia 09.06.2019 r. do sekretariatu lub biblioteki szkolnej
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej
3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda: wycieczka do Lwowa (jesienią 2019)
3. Planowana data ogłoszenia wyników po 10.06.2019 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie i fan page’u szkoły.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Skip to content Click to listen highlighted text!