Click to listen highlighted text!
Zaproszenie na konkurs plastyczno-literacki o Arturze Grottgerze

Zaproszenie na konkurs plastyczno-literacki o Arturze Grottgerze

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie zaprasza do udziału w Jubileuszowym Konkursie Plastyczno – Literackim pod hasłem
„Artur Grottger – artysta i patriota” organizowanym na okoliczność Jubileuszu Szkoły 1919 – 2019

Regulamin Konkurs Grottgerowski – Plik Word

Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu:
Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

II. Adresaci konkursu:
– Szkoły Podstawowe (kategoria wiekowa: juniorzy)
– Szkoły Ponadgimnazjalne oraz dorośli (kategoria wiekowa: seniorzy)

III. Cele konkursu:
1. Promocja twórczości Artura Grottgera wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Pobudzanie kreatywności i zachęcanie do nowatorskiego podejścia do dzieł Artura Grottgera.
3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności literackich
i artystycznych.
4. Upowszechnianie inicjatyw twórczych.
5. Promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

IV. Przedmiot oceny konkursowej:
a. Konkurs plastyczny:
1. Oceniane będą prace plastyczne związane z osobą Artura Grottgera.
2. Forma pracy plastycznej:
– projekt plakatu, kartki, znaczka pocztowego zainspirowany życiem i twórczością Artura Grottger
– reprodukcja jednego z dzieł artysty
– twórcze przetworzenie wybranej pracy Artura Grottgera
– format A3 lub większy
– mile widziane prace przygotowane do ekspozycji
3. Każdą pracę należy zaopatrzyć czytelnie wypełnioną kartą informacyjną (załącznik nr 1)
4. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– walory artystyczne
5. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
6. Adres nadsyłania/doręczenia pracy z kartą zgłoszenia:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny „Artur Grottger – artysta i patriota”
7. Na pytania dotyczące części plastycznej konkursu odpowiada mgr Urszula Dębska, tel. 516-470-337

b. Konkurs literacki
1. Oceniane będą prace pisemne w dowolnej formie (opowiadanie, list, pamiętnik, esej, wiersz, itd.) zainspirowane wybranymi dziełami Artura Grottgera lub jego życiem. Przykładowe problemy:
– Artur Grottger malarzem powstańczej i antywojennej epopei
– „Wojna” Artura Grottgera – cyklem o sprawach ogólnoludzkich i ponadczasowych.
2. Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace pisemne. Długość tekstu nie może przekraczać 4 stron A4 (czcionka Times New Roman nr 12; interlinia 1,5). W przypadku wierszy – do trzech utworów.
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Prace należy przesyłać w formie wydruku lub w wersji elektronicznej.
4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 2).
5. Kryteria oceny:
– zgodność z tematem
– refleksyjne ujęcie tematu
– walory kompozycyjne i językowe
6. Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2019 r.
7. Adres nadsyłania pracy z kartą zgłoszenia:
W wersji papierowej:
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33-330 Grybów
z dopiskiem:
Konkurs literacki „Artur Grottger – artysta i patriota”
W wersji elektronicznej:
udebska62@gmail.com
Na pytania dotyczące części literackiej konkursu odpowiada mgr Patrycja Zagórska, tel. 889-974-036

V. Struktura konkursu:
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Oceny konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

VI. Terminarz:
1. Przyjmowanie prac konkursowych do 30.06.2019r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu 03.09.2019 r. na stronie www.logrybow.pl
3. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników.

VII. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureatom zostaną ponadto wręczone nagrody rzeczowe.

VIII. Uwagi końcowe:
1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach oraz uroczystości ich wręczenia drogą elektroniczną.
2. Przyjazd na uroczystość wręczenia nagród odbywa się na koszt własny.
3. Organizatorzy nie odsyłają prac.
4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i Organizatorzy mogą nimi dysponować.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty honorarium dla autorów.
6. Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem.
7. Uczestnik, przysyłając pracę na konkurs, oświadcza tym samym, że jest jej autorem
i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.
8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego regulaminu.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA PLASTYCZNA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………
1. Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………
2. Klasa / wiek autora: ………………………………………………………………………
3. E – mail autora: ………………………………………………………………………….
4. Nauczyciel / opiekun prowadzący: ………………………………………………………
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: ………………………….
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: ………………………………….
Telefon: …………………… e-mail: ……………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia
na Jubileuszowy Konkurs Plastyczno – Literacki pod hasłem: „Artur Grottger – artysta i patriota”
organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
PRACA LITERACKA
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………….
1. Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………..
2. Klasa/ wiek autora: ……………………………………………………………………..
3. E – mail autora: …………………………………………………………………………
4. Nauczyciel/ opiekun prowadzący: ……………………………………………………..
5. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………..
6. Adres szkoły:
ul. ……………………………………. Miasto/miejscowość: …………………………
Kod pocztowy: ………………………………. Poczta: …………………………………
Telefon: …………………… e-mail: …………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 2016 r. zwanego RODO (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

Data i czytelny podpis uczestnika:
………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego:
…………………………………………

Skip to content Click to listen highlighted text!