Click to listen highlighted text!

Wiadomość dla Rodziców w sprawie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. Artura Grottgera w Grybowie

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:
1. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
4. materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą przesyłane m.in.: pocztą elektroniczną, poprzez dzienniki elektroniczny, portal Małopolska Chmura Edukacyjna.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Tomasz Walicki

Skip to content Click to listen highlighted text!