Click to listen highlighted text!

Zarządzenie Dyrektora nr. 7/2019/2020

Zarządzenie nr. 7/2019/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z dnia 23.03.2020 roku, w sprawie organizacji realizacji zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia.
2. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się:
1. projekty;
2. prezentacje;
3. opracowania;
4. karty pracy.
3. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności:
1. komunikatory;
2. grupy społecznościowe;
3. poczta elektroniczna;,
4. platformy edukacyjne;
5. dziennik elektroniczny.
4. Nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 2. Ustalam sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, który polega na: analizie wytworów uczniów, odpowiedzi na pytania odnośnie tematu lekcji, sprawdzania i korygowania notatek sporządzanych w zeszycie przedmiotowym, zadań pisemnych, quizy.
Wiedza i umiejętności uczniów podlegają ocenie. Sposoby sprawdzania osiągnięć to: odpowiedzi ustne podczas kontaktu telefonicznego, prace pisemne i inne wytwory ucznia przesłane droga elektroniczną, m.in.: karty pracy, notatki, projekty.
§ 3. Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym.
§ 4. 1. Uczniowie lub rodzice mogą korzystać z materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć
2. Nauczyciele przekazują uczniom lub rodzicom informację na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1.
§ 5. 1. Każdy uczeń lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się telefonicznie, na wskazany przez nauczyciela numer telefonu oraz poprzez dziennik elektroniczny.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Tomasz Walicki

Skip to content Click to listen highlighted text!